Quotes Description   
POSTED BY Anonymous
RATING X
SCORE 1
QUOTE egrfmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyfgrygrcugfiygyuftdrtdtfxsdygvyhfrdrdtfcrsrftdrdrfdtcgfrsrdtfyft5e54w45r57tuigdsfcddfgyftdrsesrxgyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhugydddrdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh7777777777777777777777777777777777777777777777777777yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhtrggvcgtdrtstgukfreu5tre54657676767676767676767popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopoppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppuihughcfhhhxdfxfdxfuckrtxrtxtrtxxxdedxxexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HINT 1 I'M CRAZY!
HINT 2 I'M DRUNK!
MOVIE TITLE Alice in Wonderland - 1951